KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, adına çaba gösteren tüm üye, yönetici ve çalışanlarımızın ilkelerimize uygun davranmasını bekler.

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nde herkesin benimsemiş olduğu ve inandığı kurum kültürü öğelerimiz şunlardır:

 • Anlayış ve davranışta kalite benimsenmiştir
 • ASKON mensupları kendi aralarında etkin iletişim içindedirler
 • İş süreçlerini yönetme ve sonuçlandırmada sürekli gelişim esastır
 • Üretken, proaktif ve değişime açık bir kurumdur
 • İş ahlakı esastır
 • Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağları önemlidir
 • Yetki ve sorumluluk paylaşımı, gereğine uygun işler
 • Milli değerler önemsenir
 • ASKON güvenilirlik referansıdır
 • ASKON özgür ve dinamik bir ortamdır
 • Ar-Ge ve inovasyonu önemser ve teşvik eder
 • Çevresiyle iyi ilişkiler kurar ve işbirliğini önceler
 • Birikim ve deneyimlerden yararlanmayı sağlayacak ortamlar oluşturur
 • Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel sağlık ayırt etmeksizin adil muamelede bulunur
 • Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır
 • ASKON’da hasbilik esastır, kurumsal menfaatler kişisel menfaatlerin önündedir
 • ASKON, yeni fikirler ve projeler üretme zeminidir
 • Konumların hukukuna riayet gösterilir
 • Sahiplenme düzeyi ve sorumluk bilinci yüksektir
 • ASKON üyelerinden aldığı destek ve güçle çalışmalarını yürütür
 • ASKON sadece iktisadi değil, kişisel gelişim fırsatıdır
 • Duruşu ve değerlendirmeleri ilkelere dayalıdır
 • Peygamberimizin ticari hayatı ASKON üyelerine en iyi örnektir
 • ASKON, en iyi gönüllü hizmet alanı olmayı hedefler
 • Yönetcilerin önceliği ASKON’dur

1. İş Ortamımız:

ASKON’da sevgi ve saygıya dayalı, huzurlu ve verimli bir iş ortamı vardır.

Üye ve çevre memnuniyeti, yönetici ve çalışan memnuniyetiyle bir bütündür.

Düzenli, temiz, çevreye saygılı, sistemli ve disiplinli çalışma ile etkin sonuç alınır.

2. İletişim ve Gizlilik:

ASKON, kendi içinde etkin ve yeterli bir iletişim sistemini kurar ve muhafaza eder. Kayıt, tutanak, yazışma ve konuşmalarda ûslubun açık, net ve yanlış anlamalara fırsat vermeyecek tarzda olmasına dikkat edilir.

ASKON dışa yönelik haberleşmede kurumsal ketumiyete uygun hareket edilir. ASKON hakkındaki bilgilerin ilgisiz kişilere aktarılmamasına özen gösterilir.

ASKON yetkilileri açıklamalarını, kurum itibarına olumlu katkı sağlayacak şekilde dikkatle ve nezaketle yaparlar.

Sorumlular, ASKON’a ait resmi evrakın ve diğer tüm bilgilerin dışarıya karşı kapalı; yetki verilen denetçi, danışman vb. kimselere yeterince açık olmasına dikkat ederler.

3. Muhtemel Çatışma Alanları ve Çözüm Yaklaşımımız:

Kurumda görev üstlenen tüm üye, yönetici ve çalışanlarımızın kendi menfaatleri ile ASKON menfaatlerini karşı karşıya getirecek durumlar olabilir. Böylesi durumlarda ASKON için en uygun davranışın gösterilmesi beklenir.

ASKON üye, yönetici veya çalışanlarından aşağıdaki fonksiyonlarda yetkili konumda olanlar için muhtemel bir çatışma ve tartışma alanı vardır. Bunlar;

Yatırımlar: ASKON adına menkul veya gayrimenkul finansal yatırım kararlarını alma,

Mali İşler (Borç-Kredi-Ödeme): ASKON adına banka veya diğer finansal kurumlardan, kurumsal borç veya kredi alma, ASKON adına ödeme yapma,

Satınalma: ASKON adına mal veya hizmet satınalma,

Kurumsal İlişkiler: ASKON adına sosyal çevre (üyeler, STK’lar, resmi kurumlar, özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, basın kuruluşları, siyasi kuruluşlar, askeri kuvvetler vb.) ile ilişki ve iletişim kurma, bilgi verme ve ASKON’u temsil etme,

İnsan Kaynakları: ASKON adına öğrencilere burs verme, ASKON’da açık pozisyonlar için personel seçme ve yerleştirme,

Yönetim Kurulu: ASKON’u temsil yetkisi sahibi olma ve ASKON için yönetsel kararlar alınmasına katkıda bulunma,

Bu muhtemel çatışma alanlarında ilkeli olmak şarttır. ASKON yönetici ve çalışanları; eşitlik, tarafsızlık, objektiflik, bilginin gizliliği ve mahremiyeti ilkelerine uygun davranırlar. Bunun için aşağıdaki kurallara uymak gerekir:

Ortak Kurallar:

Yöneticiler ve çalışanlar arasında ASKON’da birinci dereceden akrabalıklara ve aynı şubede ikinci ve üçüncü dereceden akrabalıklara yer verilemez.

Çalışanlarımız günlük çalışmasını/mesaisini sadece bağlı olduğu ASKON için harcar. Başka kurumlar/şirketler adına yapılacak işlere zaman ayırmaz.

ASKON’un itibarı hepimizindir. Bu itibarı iyi muhafaza etmenin yanı sıra katma değer üretme, geliştirme, iyileştirme heyecanı; bizleri daha ileriye götürecektir.

Yöneticiler ve çalışanlarımız, ASKON’daki görevi gereği iş ilişkisi içinde bulundukları kimselerden değerli hediyeler kabul etmez. Çalışanlar bu gibi durumlardan üstlerini haberdar etmekle yükümlüdür. Kredi açma, kefil olma, ağırlama, önemli bir işin halledilmesi de değerli hediye kabulüne eş değer durumlar olup bu hükmün kapsamı içindedir. Ancak iş temaslarında ikram edilen çay, kahve vb. ile, yılbaşı, dini ve resmi bayramlarda reklam amaçlı verilen promosyonlar, üstlerini bilgilendirmek kaydıyla bu hükmün kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yatırımlar:

Çalışanlarımızın nakit ve bilgi birikimlerini değerlendirmeleri memnuniyetle karşılanır, ancak; yöneticilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin ASKON’un yatırım yapmayı düşündüğü veya yapmış olduğu alanlara girmeleri, ASKON’ndan izin almaları suretiyle mümkün olabilir.

Mali İşler:

Hiçbir kişi ya da kuruluşa gizli ya da açık, Yönetim Kurulu bilgisi dışında ödemelerde bulunulamaz. Toplumdaki sosyal yaralardan biri olan bu tip davranışlara ASKON olarak iltifat etmeyiz ve bu durumu hoş görmeyiz.

Satınalma:

ASKON adına mal-hizmet satınalınacak kişi-kuruluş belirlemede sadece;

Satınalınacak mal/hizmetin gerektirdiği şartları-nitelikleri (ödeme şartları, fiyat, kalite, teslimat zamanı, teknik şartname, satış sonrası hizmetler vb.),

Mal/hizmet satınalınacak kuruluşun/kişinin sağlaması gereken şartları (yönetim sistemleri belgeleri, ticari sicilin temizliği, hizmet verdiği kuruluşlar, iş ahlakı…)

karşılama oranına ilişkin objektif kıstaslar çerçevesinde karar verilir. ASKON üyesinin/yöneticisinin/çalışanının refere etmesi, sadece nihai karar verme aşamasında eşit şartları sağlayan aday kuruluşlar/kişiler arasında karar vermede dikkate alınabilir.

Rakip ve emsal kuruluşlar, ASKON üyelerine ait kuruluşlar, mal ve hizmet tedariki yapan kuruluşlar gibi yakın ilişkilerin olduğu kurum veya kişilerle, ASKON Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadıkça ASKON adına herhangi bir kişisel iş ilişkisi kurulamaz. Bu konuda aracı da olunamaz.

Kurumsal İlişkiler:

ASKON, kurumsal duruş itibariyle sosyal çevresinde yer alan taraflara (üyeler, STK’lar, resmi kurumlar, özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, basın kuruluşları, siyasi kuruluşlar, askeri kuvvetler vb.) karşı eşit mesafede duruşunu ve konumunu ASKON üyeleri, yöneticileri ve çalışanları eliyle korur. Bu konuda tarafsızlık ve eşitlik ilkesi sıkı sıkıya uygulanır.

ASKON üyeleri ve yöneticileri, kendi ticari hayatlarındaki ve kişisel hayatlarındaki faaliyetlerinde fayda elde etmek için ASKON’daki konumlarını-unvanlarını kullanmazlar veya ASKON’daki tanıdıklarını referans göstermezler.

ASKON çalışanları da kişisel hayatlarındaki faaliyetlerinde fayda elde etmek için ASKON’daki konumlarını-unvanlarını kullanmazlar veya ASKON’daki tanıdıklarını referans göstermezler.

Her türlü iç ve dış ilişkilerde dürüstlük esastır. Basiretli davranış, itibarı arttırıcı yaklaşım ve tavırlar takdir edilir. Doğru bilgi verilmesi, vaadlerin tutulması, üyelerin zamanında bilgilendirilmesi, ödemelerin tam ve zamanında yapılması şarttır.

İnsan Kaynakları:

ASKON adına verilecek burs imkânından faydalanacak öğrencilerin belirlenmesinde ve ASKON’da çalışacak kişinin seçilmesinde sadece aranan nitelikleri-yetkinlikleri-özellikleri sağlama/karşılama düzeyi objektif olarak dikkate alınır. ASKON üyesinin-yöneticisinin-çalışanının refere etmesi, sadece nihai karar verme aşamasında eşit niteliklere-yetkinliklere-özelliklere sahip adaylar arasında karar vermede dikkate alınabilir.

Çalışanların gelir düzeylerinin piyasa şartlarının üzerinde tutulması enflasyondan etkilenmemesi arzu edilir. Ancak çalışanın ücretinin belirlenmesinde ASKON’un gelir-gider durumu da ilgili kişinin kişisel başarısının yanında gözönünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu:

ASKON’un vizyonuna ve kurumsal hedeflerine ulaşması için ASKON bünyesinde çatışma yaşanması doğaldır ve gereklidir. ASKON kurumsal itibarının korunması için ve profesyonel yönetim anlayışının da gereği olarak çatışmalar, usulüne uygun yöntem ve araçlar (rapor, toplantı, istişare vb.) kullanılarak yetkili ASKON yönetim organıyla (yönetim kurulu, denetleme kurulu, icra kurulu vb.) ASKON içinde çözümlenir. Çatışmaya taraf olan üyelerin, yöneticilerin ve çalışanların, konuyu ASKON dışındaki taraflara (basın, diğer ASKON üyeleri, iktidar vb.) taşıması kabul edilemez.

ASKON’dan ayrılan her ASKON üyesi, yöneticisi ve çalışanı yetki ve sorumluluklarını devretmiş olduğu için;

ASKON’u kurumsal olarak temsil etmez,

ASKON adına taahhütlerde bulunmaz,

ASKON adına/hakkında önceden ASKON ile mutabakata varmadan basın açıklaması yapmaz,

ASKON’un itibarını zedeleyecek bir girişimde, davranışta bulunmaz,

ASKON’daki görevi süresince edindiği bilgilerin mahremiyetini zedelemez.

Bu konularda gereken titizlik ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

ASKON üyelerinin diğer emsal kuruluşlara da üye olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak ASKON’da yönetsel sorumluluk gerektiren görevler (ASKON organizasyon şemasında gösterilen pozisyonlar) alamazlar.

4. Toplumsal Sorumluluklarımız:

ASKON olarak üyelerimize kaliteli ve uluslararası standartlarda hizmet sunmayı başarının anahtarı sayarız.

ASKON olarak, üye memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alırız. Bu doğrultuda:

Üyelerin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin üyeler bilgilendirilir.

Üyelerimize hizmet sunumunda kalite standartlarına uyulur ve standartın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

Ticari sır kapsamında, üyelerimiz ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

Kurumumuz ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemler alınır.

ASKON olarak tüm çalışmalarımızı, toplumsal sorumluluk ve bilinç anlayışı çerçevesinde yapmaya özen gösteririz. Faaliyetlerimizi yürütürken hizmet verdiğimiz kesim ve tüm insanlığa karşı üstlendiğimiz sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eder ve sorumluluklarımızı duyarlılıkla yerine getiririz.

Bundan hareketle, sosyal sorumluluk misyonu taşıyan değer, misyon ve konumuna uygun proje ve çalışmaya maddi-manevi katkıda bulunmayı; gerektiğinde bizzat içinde yer almayı ve bu anlayışın yerleşmesinde aktif rol almayı bir görev addederiz.

Çevre ile ilgili konularda zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı destekler, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması, çevre dostu projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunuruz.

5. Sosyal Yaklaşım:

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin yöneticileri ve her kademedeki çalışanlarının, üyelerimizin, işbirliği yaptığımız kuruluşların, içinde yaşadığımız ve iş yaptığımız toplumun farklı dini, siyasi ve sosyal görüşlerine saygı duyarız. Bunun bir sonucu olarak, inançlarının gereğini yaşamak isteyenlere imkan ve ortam sağlarız.

Bununla beraber ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nde bu faaliyetlerin aktif olarak yapılmasına ve herhangi bir faaliyetin, bu tip mülahazalar sebebiyle etkilemesine izin vermeyiz.

6. Özdenetim:

ASKON üye ve çalışanları olarak, hepimizin esas sorumluluklarından biri, öncelikle kendimizi bu prensipler doğrultusunda özdenetime tabi tutarak düzeltmek ve geliştirmek olduğu kadar; bir diğeri de yine dostluk, sevgi ve saygı ortamını muhafaza etmek kaydıyla, bu prensiplerin yaşamasını sağlamak ve uygulanmasını engelleyecek hareketlerin düzeltilmesi için gerekli desteği vermektir.

Her bir ASKON mensubu, genel prensiplerimize uyulmadığında yetkilileri uyarmakla yükümlüdür. Bu herkesin hakça memnun olduğu çalışma düzenimiz için gereklidir.

Hepimiz görev alanımızdaki dolaylı-dolaysız her bir sorun ve konudan sorumluyuz. ASKON, bu sorumluluğumuzu en üst düzeyde hissedeceğimiz “Bizim Derneğimiz”dir.