KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

ASKON, iktidarlardan bağımsız, güncel politika ve popüler uygulamalara karşı ihtiyatlı, ülkemizin ve insanımızın çıkarlarını önceleyen, aynı vizyonu paylaşan ulusal ve uluslaraarası kuruluş ve müteşebbislerle işbirliğini önemseyen bir kuruluş olarak;

Dinamizm ve esneklik ile beraber istikrarı korumanın,

Farklı görüş ve aykırı fikir ile beraber birliği korumanın,

Eylem hızı ve katılımcılıktan yararlanma ile beraber istikameti korumanın,

Doğruyu ve özgürlüğü önemsemekle beraber özgünlüğü korumanın
dengesini kurar, uygulamalarına yansıtır.
ASKON, bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak, topyekün kalkınmayı sağlamak amacıyla;

“Adil gelir dağılımı” için programlar geliştirir,

Üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı politikalar üretir,

Yatırım ve işbirliği arayışlarına öncülük eder,

Üretkenliği, verimliliği ve Ar-Ge’yi teşvik eder.

1. Yönetim Politikamız:

Yönetim anlayışımızın temelinde; farklı kişi ve birimleri ahenk ile buluşturan, yürütmeyi plan ve program çerçevesinde sağlayan, organizasyonel hiyerarşinin saygı ve sevgi temelinde işleyişini önemseyen profesyonel bir yaklaşım yer almaktadır.

Doğru sonuçlara hızlı ulaşmak için; tüm birimler arasında doğrudan bilgi alışverişi yapılır. Karşılaşılan sorunlara mazeretsiz çözüm üretilir.

İş emirleri ve raporlama zincirinde hiyerarşiyi takip esastır. Karar alma hızı yüksektir. Bu alt şartları en iyi şekilde kalıcı hale dönüştürebilmek için;

Tüm üye, yönetici ve çalışanların eğitim faaliyetlerine önem verilir.

Yöneticiler arasındaki görüş farklılıklarının faaliyetleri olumsuz etkilemesine fırsat verilmez. Karar alma süreçlerine titizlikle uyulur.

Alınan kararlar etkili yöntemlerle ve ısrarla takip edilir.

Aksamalarda, zamanında tedbir alınabilmesi için geri bildirime itina gösterilir.

ASKON’da her türlü faaliyet kayıt altına alınır ve işlevsel arşiv oluşturulur.

İşin gereğini yapmak esastır. Bu konuda eksik anlayış ve yetersizlik kabul edilmez. İnsiyatif kullanmak ve analitik düşünmek istenen özelliklerdir.

ASKON’da eleştiri kişisel ve kurumsal gelişim için fırsat olarak değerlendirilir. Eleştirilerin kırıcı sonuçlar doğurmamasına özen gösterilir.

Mesai, toplantı, randevu, görüşme, eğitim vb. tüm işlerimize öngörülen ve taahhüt edilen zamanda başlamak esastır. Operasyon ve mesai ancak tüm ekibin gelmesiyle başlar. Dolayısıyla işe en son gelen, ekibin mesaisinin başlangıcını belirler. Zira bir faaliyet, ekip halinde ve iş birliği ile etkin bir sonuca ulaşır. Öngörülen başlangıç zamanından makul bir süre önce tanımlanan yerde olunur. Bu, ASKON’un ayırt edici bir özelliğidir.

2. Kalite Politikamız:

Nihai olarak üye memnuniyetini esas alan ASKON kalite politikası aşağıda tanımlanmıştır:

ASKON, üyelerinin kişisel ve kurumsal (kurumsal altyapının iyileştirilmesi) gelişimleri ile beraber, sektörel (katma değer artışı), toplumsal (kültürel ve ahlaki gelişim) ve ulusal gelişimin sürekliliğini öncelikleyen bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu anlamda;

Üyelerine ve kuruluşlarına rehberlik etmeye,

Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenme amacıyla destek vermeye,

Kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmeye,

Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermeye,

Üyelerin gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmaya,

Başarılı olmak için ihtiyaç duyulan bilgi, tecrübe ve ilişkileri müteşebbis ve kuruluşlarımızla paylaşmaya,

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarına kesin ve kalıcı çözümler üretmeye,

Kuruluşlarımızın rekabet üstünlüğüne katkı sağlamak amacıyla üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye,

Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmaya,

yönelik hizmetlerinin performansını ve kalitesini iyileştirir. ASKON bu amaçla;

Üyelerine sunduğu hizmetleri iyileştirme ve geliştirmede süreklilik yaklaşımı uygular,

Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayışını kurumsal hale getirir.

ASKON Yönetimi yukarıda tanımlanan kalite politikasına uymayı ve gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi taahhüt eder.

3. Üye Politikamız:

ASKON, doğru üye seçimine özen gösterir. Bunun için öncelikle sağlıklı bir araştırma ve ciddi bir analiz yapar. ASKON, üye seçiminde;

Meşru bir iş ile iştigal etmesi,

İş ve özel hayatındaki ahlaki durumu,

Kendi sektöründeki etkinliği ve yeri,

Sosyal çevresi içerisindeki itibarı,

Bilgi birikimi ve kültürü, kriterlerini dikkate alarak karar verir.

ASKON Üyeliği referans niteliğindedir.

ASKON Üyeliği “güven, başarı, ahlak, çalışkanlık, milli ve manevi değerlere sahip olmak” demektir.

Her ASKON üyesinin değeri eşittir. Ancak üyenin performansı ve katkısı göz ardı edilmez.

4. İnsan Kaynakları Politikamız:

ASKON’da İnsan Kaynağımız yönetsel ve operasyonel organlar ve süreçlerde yer alan, seçilmiş veya atanmış, tam veya yarı zamanlı veya proje bazlı çalışan zihinsel ve/veya fiziksel emek veren her düzeydeki yönetici ve çalışanlarımızdır.

İnsan Kaynakları politikamızın temel ilkeleri:

İnsan Haklarına Saygı.

Eşitlik,

Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık,

Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme,

Nitelikli insan, kaliteli üretim,

İnsan Kaynağını stratejik bir değer olarak görme,

Verimlilik Bazlı Görevlendirme, Ücretlendirme ve Terfi

Bu anlayış çerçevesinde ASKON’da temel insan kaynakları politikaları şu şekildedir;

Kurumsal hedef ve stratejileri destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, başarıyı sürekli kılacak İnsan Kaynakları Sistemleri geliştirilir ve uygulanır,

Motivasyona ve şevkle çalışmaya özel önem verilir.

Pozisyonlara en uygun ve nitelikli adayların seçilmesi, görevlendirilmesi ve işe alınması için bilimsel metotlar kullanılır,

Sonuç odaklı, sorumluluk alabilen, mesleki ve kişisel ahlak sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni bir şeyler katan personelle çalışılır,

İnsan Kaynakları yönetiminde gelişimi teşvik esas alınır.

İnsan Kaynağının öneri getirmeleri ve katılımcılığı teşvik edilir ve katkı sağlayan öneriler ödüllendirilir.

İnsan Kaynaklarının değerlendirilmesi genel ahlak, kurum kültürü ve belirlenen objektif başarı kriterlerine göre yapılır.

Böylelikle ASKON’dan “Biz” diyerek bahseden, birikimlerine sürekli yeni bir şeyler katan, analitik düşünebilen, iş sonuçlandıran, iş ahlakı ve kişisel ahlaka birlikte sahip yapı oluşur.

5. Teşkilatlanma Politikamız:

ASKON, dinamik, esnek ve yalın bir örgütlenmeyle ülkemizde ve uluslararası alanda etkinliğini arttırmayı amaçlar. Ayrıca, aynı hedefi benimsemiş örgütlü müteşebbislerin konsolidasyonunu, güç birliğini ve etkinliğini arttırmayı önemser.

Türkiye’de coğrafi bölgeler ve ekonomik değer dağılımı esas alınarak teşkilatlanma dağılımı ve modeli belirlenir. Buna uygun olarak şube veya temsilcilik kararı verilir.

Şube açılabilmesi için söz konusu bölgede asgari 50 işadamının üyelik taahhüdü gereklidir.

Dünya’da ekonomik, siyasi ve coğrafi birlikler esas alınarak dış temsilcilikler açılır;

AB:Brüksel,

Çin:Pekin,

BM:New York,

İKÖ:Cidde,

D8:Cakarta.

ASKON, aşağıda belirtilen teşkilatlanma standartlarını uygular;

Yer/Ofis standartları: (m2, toplantı odası, seminer salonu standartları vb.),

Donanım/Araç/Gereç standartları: (projeksiyon, bilgisayar, seminer düzeni, toplantı düzeni, vb.),

ASKON’u temsil eden yönetici ve kişilerde bulunması gereken nitelikler: iletişim becerileri gelişkin, sabırlı, adab-ı muaşeret ve protokol kurallarına uyan, istikrarlı, istikameti doğru, giyim kuşamına özen gösteren, temsil kabiliyeti olan, özgüveni yüksek vb.

Üye standartları: Üye Politikasında belirlenmiştir.

Kurumsal Kimlik standartları: Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Örgütlenme standartları: Organizasyon Kılavuzu’nda belirtilmiştir.
Kurumsal ilişki standartları: Diğer kurumlarla işbirliği, güç birliği, dayanışma, paylaşma vb. ilişkilerimizin niteliğini vizyonumuz ve değerlerimiz şekillendirir.